Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr 319/XLIII/18 w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę warunków pracy i płacy Radnemu Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 318/XLIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Uchwała Nr 317/XLIII/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 316/XLIII/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 315/XLIII/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 314/XLIII/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie, w części obejmującej teren w rejonie ulicy Sobieskiego

Uchwała Nr 313/XLIII/18 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 312/XLIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr 311/XLIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Szczuczyn oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznym przedszkolu

Uchwała Nr 310/XLIII/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 309/XLII/18 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 308/XLII/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027

Uchwała Nr 307/XLII/18 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr 306/XLII/18 w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, położonej w Niećkowie

Uchwała Nr 305/XLII/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 304/XLII/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 303/XLII/18 w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 302/XLII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty działek nr 13/2 i 27/2 położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Lipnik z przeznaczeniem na cele kulturalno - rekreacyjne

Uchwała Nr 301/XLI/18 w sprawie przystąpienia Gminy Szczuczyn do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Uchwała Nr 300/XLI/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do podjęcia współpracy

Uchwała Nr 299/XLI/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 298/XLI/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 297/XLI/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub czas nieoznaczony

Uchwała Nr 296/XLI/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorzadu terytorialnego

Uchwała Nr 295/XLI/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Szczuczyn oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznym przedszkolu

Uchwała Nr 294/XLI/18 w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Szczuczyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr 293/XLI/18 w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr 292/XL/17 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 291/XL/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2018 rok

Uchwała Nr 290/XL/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2018-2027

Uchwała Nr 289/XL/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 288/XL/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2017-2026

Uchwała Nr 287/XL/17 w sprawie przyjęcia na 2018 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 286/XL/17 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Uchwała Nr 285/XL/17 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2018 rok

Uchwała Nr 284/XL/17 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2018 rok

Uchwała Nr 283/XXXIX/17 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 282/XXXIX/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 281/XXXIX/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026

Uchwała Nr 280/XXXIX/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, w części obejmującej tereny w rejonie ulic Krzywej i Łąkowej

Uchwała Nr 279/XXXIX/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 278/XXXIX/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczuczyn na lata 2018-2023

Uchwała Nr 277/XXXIX/17 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczuczyn na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 276/XXXIX/17 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 275/XXXVIII/17 w sprawie współpracy partnerskiej między Miastem Szczuczyn w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Szczuczyn na Białorusi

Uchwała Nr 274/XXXVIII/17 w sprawie współpracy partnerskiej między Miastem Szczuczyn w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Kovel na Ukrainie

Uchwała Nr 273/XXXVII/17 w sprawie zatwierdzenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr 272/XXXVII/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 271/XXXVII/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 270/XXXVII/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 269/XXXVI/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 268/XXXVI/17 w sprawie zmian Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Uchwała Nr 267/XXXVI/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Uchwała Nr 266/XXXVI/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 265/XXXVI/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Uchwała Nr 264/XXXVI/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie

Uchwała Nr 263/XXXV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 262/XXXV/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia na grunty działek nr 13/2 i 27/2 położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Lipnik z przeznaczeniem na cele kulturalno rekreacyjne

Uchwała Nr 261/XXXV/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia na grunty działki nr 111 położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Świdry Awissa z przeznaczeniem na cele kulturalno rekreacyjne

Uchwała Nr 260/XXXV/17 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z części działki nr 39/3 połozone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Guty z przeznaczeniem na cele kulturalno rekreacyjne

Uchwała Nr 259/XXXV/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 258/XXXIV/17 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 257/XXXIV/17 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Masta Szczuczyn

Uchwała Nr 256/XXXIV/17 w sprawie udzielenia w 2017 roku z budzetu Gminy Szczuczyn dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn, oraz ich wysokości

Uchwała Nr 255/XXXIV/17 w sprawie udzielenia w 2017 roku z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn, oraz ich wysokości

Uchwała Nr 254/XXXIV/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wąsosz i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 253/XXXIV/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 252/XXXIV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 251/XXXIV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 250/XXXIV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 249/XXXIV/17 w sprawie wyboru delegata Gminy Szczuczyn do Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorzadowe

Uchwała Nr 248/XXXIV/17 w sprawie odwołania delegata Gminy Szczuczyn ze Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorzadowe

Uchwała Nr 247/XXXIV/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 246/XXXIII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 2009-2015"

Uchwała Nr 245/XXXIII/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 244/XXXIII/17 w sprawie przystąpienia gminy Szczuczyn do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Uchwała Nr 243/XXXIII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 242/XXXIII/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 241/XXXIII/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2017-2026

Uchwała Nr 240/XXXIII/17 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie, w części obejmującej teren w rejonie ulicy Sobieskiego

Uchwała Nr 239/XXXIII/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 238/XXXIII/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr 237/XXXIII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 236/XXXIII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 235/XXXIII/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 234/XXXIII/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała Nr 233/XXXII/17 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej zmierzających do zniszczenia polskiej samorządności

Uchwała Nr 232/XXXII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 231/XXXII/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 230/XXXII/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2017-2026

Uchwała Nr 229/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, w części obejmującej tereny w rejonie ulic Krzywej, Łąkowej i Sobieskiego

Uchwała Nr 228/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr 227/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 226/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 225/XXXII/17 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany warunków pracy i płacy Radnemu Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 224/XXXI/17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 223/XXXI/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 222/XXXI/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 221/XXXI/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 220/XXXI/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026

Uchwała Nr 219/XXXI/17 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 218/XXXI/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 217/XXXI/17 w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr 216/XXXI/17 w sprawie wyrażenia stanowiska

Uchwała Nr 215/XXXI/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Nr 214/XXXI/17 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 213/XXX/17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne

Uchwała Nr 212/XXIX/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 211/XXIX/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 210/XXIX/17 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 209/XXIX/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 208/XXIX/17 w sprawie określenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 207/XXVIII/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Uchwała Nr 206/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 205/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Uchwała Nr 204/XXVIII/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 203/XXVIII/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 202/XXVIII/16 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2017 rok

Uchwała Nr 201/XXVIII/16 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2017 rok

Uchwała Nr 200/XXVIII/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczuczyn

Uchwała Nr 199/XXVIII/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczuczyn

Uchwała Nr 198/XXVIII/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczuczyn

Uchwała Nr 197/XXVIII/16 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 196/XXVIII/16 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Szczuczyn na lata 2017-2020

Uchwała Nr 195/XXVIII/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczuczyn na lata 2017-2025

Uchwała Nr 194/XXVIII/16 w sprawie przyjęcia na 2017 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 193/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Uchwała Nr 192/XXVII/16 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczuczyn”

Uchwała Nr 191/XXVII/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szczuczyn oraz ustalenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 190/XXVII/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 189/XXVII/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 188/XXVII/16 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr 187/XXVI/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 186/XXVI/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 185/XXVI/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 184/XXVI/16 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szczuczyn oraz ustalenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 183/XXVI/16 w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 182/XXVI/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 181/XXVI/16 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 180/XXVI/16 w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 179/XXV/16 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i nadania jej statutu

Uchwała Nr 178/XXV/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 177/XXIV/16 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Szczuczyna akcji lub udziałów Gminy Szczuczyn w spółkach prawa handlowego

Uchwała Nr 176/XXIV/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczuczyn na lata 2014-2019

Uchwała Nr 175/XXIV/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 174/XXIV/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wąsosz i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 173/XXIV/16 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr 172/XXIV/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 171/XXIV/16 w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Szczuczyn nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała Nr 170/XXIV/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne

Uchwała Nr 169/XXIV/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 168/XXIII/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 167/XXII/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 166/XXII/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr 165/XXI/16 w sprawie udzielenia w 2016 roku z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn, oraz ich wysokości

Uchwała Nr 164/XXI/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 163/XXI/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2016-2024

Uchwała Nr 162/XXI/16 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczuczyn na lata 2014-2019"

Uchwała Nr 161/XXI/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr 160/XXI/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 159/XXI/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 roku

Uchwała Nr 158/XXI/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Uchwała Nr 157/XX/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 156/XX/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 155/XX/16 w sprawie wyznaczenia delegata do Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Uchwała Nr 154/XX/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 153/XX/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 152/XX/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 151/XIX/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 150/XIX/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 149/XIX/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 148/XIX/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 147/XVIII/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 146/XVIII/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 145/XVIII/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 144/XVIII/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, w części obejmującej tereny w rejonie ulic Krzywej, Łąkowej i Sobieskiego

Uchwała Nr 143/XVIII/16 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn w rejonie ulic Krzywej, Łąkowej i Sobieskiego

Uchwała Nr 142/XVIII/16 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 141/XVIII/16 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 140/XVIII/16 w sprawie wyznaczenia delegata do Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Uchwała Nr 139/XVIII/16 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie

Uchwała Nr 138/XVII/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Grajewskim a Gminą Szczuczyn w sprawie budowy dróg na terenie powiatu grajewskiego

Uchwała Nr 137/XVI/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 136/XVI/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 135/XVI/16 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr 134/XVI/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 2009-2015"

Uchwała Nr 133/XV/16 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

Uchwała Nr 132/XV/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 131/XIV/16 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

Uchwała Nr 130/XIV/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczuczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczuczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr 129/XIV/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 128/XIV/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 127/XIV/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 126/XIV/16 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Uchwała Nr 125/XIV/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr 124/XIV/16 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała Nr 123/XIV/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Szczuczynie

Uchwała Nr 122/XIV/16 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Szczuczyna

Uchwała Nr 121/XIV/16 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Nr 120/XIII/15 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 119/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 118/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 117/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 116/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 115/XIII/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę własności nieruchomości stanowiących samodzielne lokale mieszkalne sprzedawanych w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 114/XIII/15 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego - TBS w Szczuczynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie poszerzenia działalności o TBS

Uchwała Nr 113/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczuczynie

Uchwała Nr 112/XIII/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr 111/XIII/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 110/XIII/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 109/XIII/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Nr 108/XIII/15 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2016 rok

Uchwała Nr 107/XIII/15 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2016 rok

Uchwała Nr 106/XIII/15 w sprawie przyjęcia na 2016 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 105/XIII/15 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2016 roku

Uchwała Nr 104/XII/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 103/XII/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 102/XII/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 101/XII/15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr 100/XII/15 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczuczyn na lata 2016-2018

Uchwała Nr 99/XII/15 w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 98/XII/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała Nr 97/XII/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 96/XII/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 95/XII/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 94/XII/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 93/XII/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 92/XI/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Nr 91/X/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 90/X/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 89/X/15 w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr 88/X/15 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 87/IX/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Wąsosz i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 86/IX/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 85/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zacieczki

Uchwała Nr 84/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Załuski

Uchwała Nr 83/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka

Uchwała Nr 82/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarachy

Uchwała Nr 81/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skaje

Uchwała Nr 80/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świdry-Awissa

Uchwała Nr 79/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokoły

Uchwała Nr 78/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakowo

Uchwała Nr 77/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obrytki

Uchwała Nr 76/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedzkie

Uchwała Nr 75/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiadna

Uchwała Nr 74/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niećkowo

Uchwała Nr 73/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewo

Uchwała Nr 72/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mazewo

Uchwała Nr 71/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnik

Uchwała Nr 70/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurki

Uchwała Nr 69/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecki Rostroszewo

Uchwała Nr 68/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecki Małe

Uchwała Nr 67/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jambrzyki

Uchwała Nr 66/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gutki

Uchwała Nr 65/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Guty

Uchwała Nr 64/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dołęgi

Uchwała Nr 63/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Danowo

Uchwała Nr 62/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnówek

Uchwała Nr 61/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnowo

Uchwała Nr 60/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojnowo

Uchwała Nr 59/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bzury

Uchwała Nr 58/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno

Uchwała Nr 57/IX/15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bęćkowo

Uchwała Nr 56/IX/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczuczyn

Uchwała Nr 55/IX/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 54/IX/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 53/IX/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Nr 52/IX/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie i Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 51/IX/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

Uchwała Nr 50/IX/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Uchwała Nr 49/IX/15 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia "Łomżyńskie Forum Samorządowe"

Uchwała Nr 48/IX/15 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 47/VIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 46/VIII/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 45/VIII/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Nr 44/VIII/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 43/VII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczuczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczuczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr 42/VII/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 41/VII/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr 40/VII/15 w sprawie udzielenia w 2015 roku z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn, oraz ich wysokości

Uchwała Nr 39/VII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 38/VII/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr 37/VII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2014 rok

Uchwała Nr 36/VI/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 35/VI/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 34/VI/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2024

Uchwała Nr 33/VI/15 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 32/VI/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 31/V/15 w sprawie powierzenia Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Szczuczynie zadania własnego Gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego

Uchwała Nr 30/V/15 w sprawie powierzenia Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z.o.o w Szczuczynie zadania własnego gminy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego

Uchwała Nr 29/IV/15 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Uchwała Nr 28/IV/15 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 27/IV/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 26/IV/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Nr 25/IV/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr 24/III/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Szczuczyn liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr 23/III/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr 22/III/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Nr 21/III/15 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie i Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 20/III/15 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2015 roku

Uchwała Nr 19/III/15 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr 18/III/15 w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 17/III/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczuczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczuczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr 16/III/15 w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi

Uchwała Nr 15/II/14 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Szczuczyn do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

Uchwała Nr 14/II/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok

Uchwała Nr 13/II/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2015 - 2024

Uchwała Nr 12/II/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 11/II/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr 10/II/14 w sprawie przyjęcia na 2015 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 9/II/14 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2015 rok

Uchwała Nr 8/II/14 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2015 rok

Uchwała Nr 7/I/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 6/I/14 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, członków Komisji w pracach organów gminy

Uchwała Nr 5/I/14 w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 4/I/14 w sprawie wyboru członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 3/I/14 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 2/I/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 1/I/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Szczuczyn

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Adam Zabłocki

Data modyfikacji: 2018-06-12

Opublikował: Adam Zabłocki

Data publikacji: 2018-01-11

Rejestr zmian