Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Kadencja 2010 - 2014

Uchwała Nr 295/LIII/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 294/LIII/14 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2015 roku

Uchwała Nr 293/LII/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 292/LII/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 291/LII/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr 290/LII/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr 289/LII/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 288/LII/14 w sprawie zwiększenia udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczuczynie

Uchwała Nr 287/LI/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 286/LI/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 285/LI/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr 284/LI/14 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych

Uchwała Nr 283/LI/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr 282/LI/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 281/L/14 w sprawie uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych województwa podlaskiego poprzez budowę, przebudowę i remont dróg gminnych Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 280/XLIX/14 w sprawie powierzenia Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczuczynie zadań własnych Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 279/XLIX/14 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Szczuczyn w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury

Uchwała Nr 278/XLIX/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 277/XLIX/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr 276/XLIX/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 275/XLIX/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 274/XLIX/14 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 273/XLIX/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 272/XLIX/14 w sprawie upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia porozumienia z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S. A.

Uchwała Nr 271/XLIX/14 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 270/XLVIII/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 269/XLVIII/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr 268/XLVIII/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr 267/XLVIII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Uchwała Nr 266/XLVII/14 w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 265/XLVI/14 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 264/XLVI/14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalnej

Uchwała Nr 263/XLV/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 262/XLV/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023

Uchwała Nr 261/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 260/XLIV/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 259/XLIV/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023

Uchwała Nr 258/XLIV/14 w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 257/XLIV/14 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2014 roku

Uchwała Nr 256/XLIV/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczuczyn środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 255/XLIV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 254/XLII/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 253/XLII/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023

Uchwała Nr 252/XLII/14 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczuczyn na lata 2014-2019

Uchwała Nr 251/XLII/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała Nr 250/XLII/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020

Uchwała Nr 249/XLII/14 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr 248/XL/14 w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, położonej w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej

Uchwała Nr 247/XXXIX/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała Nr 246/XXXIX/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Uchwała Nr 245/XXXIX/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 244/XXXIX/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr 243/XXXIX/13 w sprawie przyjęcia na 2014 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 242/XXXIX/13 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr 241/XXXIX/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych

Uchwała Nr 240/XXXIX/13 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2014 rok

Uchwała Nr 239/XXXIX/13 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2014 rok

Uchwała Nr 238/XXXIX/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr 237/XXXIX/13 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej

Uchwała Nr 236/XXXVIII/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok

Uchwała Nr 235/XXXVIII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 234/XXXVIII/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 233/XXXVIII/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do włączenia części terenów miasta Szczuczyn do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr 232/XXXVIII/13 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2014 roku

Uchwała Nr 231/XXXVIII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Uchwała Nr 230/XXXVIII/13 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr 229/XXXVIII/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 228/XXXVIII/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr 225/XXXVI/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 224/XXXVI/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr 223/XXXVI/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie

Uchwała Nr 222/XXXVI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr 221/XXXVI/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr 220/XXXVI/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr 219/XXXVI/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr 218/XXXVI/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr 217/XXXVI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 2009-2015"

Uchwała Nr 216/XXXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr 215/XXXV/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szczuczyn Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrzowi Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 214/XXXV/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 213/XXXV/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr 212/XXXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 211/XXXV/13 w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność p. o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie

Uchwała Nr 210/XXXV/13 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości

Uchwała Nr 209/XXXV/13 w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 208/XXXIV/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szczuczyn Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 207/XXXIV/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 206/XXXIV/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr 205/XXXIV/13 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Szczuczynie

Uchwała Nr 204/XXXIV/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Szczuczynie przy ul. Sportowej

Uchwała Nr 203/XXXIV/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 202/XXXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Uchwała Nr 201/XXXIV/13 w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 200/XXXIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Uchwała Nr 199/XXXII/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 198/XXXII/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr 197/XXXII/13 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Szczuczyn"

Uchwała Nr 196/XXXII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szczuczyn Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 195/XXXII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 194/XXXII/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 193/XXXII/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr 192/XXXII/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr 191/XXXII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Uchwała Nr 190/XXXI/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 189/XXXI/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr 188/XXX/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szczuczyn Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 187/XXX/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr 186/XXX/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 185/XXX/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 184/XXX/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr 183/XXX/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 182/XXX/13 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Szczuczyn"

Uchwała Nr 181/XXIX/13 w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Rady Miejskiej w wyniku podjęcia uchwały nr 155/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr 180/XXIX/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 179/XXIX/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023

Uchwała Nr 178/XXIX/13 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr 177/XXIX/13 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2013 roku

Uchwała Nr 176/XXIX/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok

Uchwała Nr 175/XXVIII/13 w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 174/XXVIII/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 173/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 172/XXVIII/13 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Szczuczyn"

Uchwała Nr 171/XXVIII/13 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczuczyn na lata 2013-2015

Uchwała Nr 170/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczuczynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie ustalenia dopłat do Spółki

Uchwała Nr 169/XXVIII/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 168/XXVII/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 167/XXVII/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr 166/XXVI/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczuczyn na 2013 rok

Uchwała Nr 165/XXVI/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr 164/XXVI/12 sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 163/XXVI/12 w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 162/XXVI/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 161/XXVI/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 160/XXVI/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 159/XXVI/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr 158/XXVI/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 157/XXVI/12 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2013 rok

Uchwała Nr 156/XXVI/12 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2013 rok

Uchwała Nr 155/XXVI/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie

Uchwała Nr 154/XXV/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 153/XXV/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Szczuczyn oraz zawarcia umowy dzierżawy z pominięciem przetargu

Uchwała Nr 152/XXV/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Szczuczyn liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr 151/XXV/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 150/XXV/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2022

Uchwała Nr 149/XXV/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 148/XXV/12 w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie

Uchwała Nr 147/XXV/12 w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Szczuczyn spółkom wodnym oraz sposobu ich rozliczania

Uchwała Nr 146/XXV/12 w sprawie przyjęcia na 2013 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 145/XXV/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 144/XXIV/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2012 roku

Uchwała Nr 143/XXIV/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 142/XXIV/12 w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 141/XXIV/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Uchwała Nr 140/XXIV/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 139/XXIV/12 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 138/XXIII/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 137/XXIII/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

Uchwała Nr 136/XXIII/12 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości

Uchwała Nr 135/XXIII/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwała Nr 134/XXIII/12 w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 133/XXIII/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczuczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczuczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr 132/XXIII/12 w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Szczuczyn w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 131/XXIII/12 w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr 130/XXII/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 129/XXII/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 128/XXII/12 w sprawie przeznaczenia środków na realizację w 2012 roku projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Uchwała Nr 127/XXII/12 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 126/XXII/12 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty

Uchwała Nr 125/XXII/12 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 124/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr 123/XXII/12 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso i pobór podatków

Uchwała Nr 122/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr 121/XXI/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 120/XXI/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 119/XXI/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 118/XXI/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 117/XXI/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 116/XXI/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 115/XXI/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 114/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr 113/XXI/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Szczuczyn"

Uchwała Nr 112/XXI/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr 111/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Uchwała Nr 110/XX/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 109/XIX/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 108/XIX/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 107/XIX/12 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 106/XIX/12 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr 105/XVIII/12 w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Szczuczyn” i „Zasłużony dla Gminy Szczuczyn” oraz określenia zasad ich nadawania

Uchwała Nr 104/XVIII/12 w sprawie ustanowienia konkursu na najpiękniejszą posesję Gminy Szczuczyn pod nazwą "Mój tęczowy zakątek"

Uchwała Nr 103/XVIII/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 102/XVIII/12 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2012 roku

Uchwała Nr 101/XVIII/12 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego postać Stanisława Antoniego Szczuki

Uchwała Nr 100/XVII/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 99/XVII/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 98/XVII/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 97/XVII/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie

Uchwała Nr 96/XVII/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 rok

Uchwała Nr 95/XVI/11 w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała Nr 94/XVI/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 93/XVI/11 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011-2022

Uchwała Nr 92/XVI/11 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2012 rok

Uchwała Nr 91/XVI/11 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 90/XVI/11 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok

Uchwała Nr 89/XVI/11 w sprawie uchwalenia na lata 2012 - 2016 Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 88/XVI/11 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr 87/XVI/11 w sprawie przyjęcia na 2012 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 86/XVI/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 85/XVI/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr 84/XV/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 83/XV/11 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 20112022

Uchwała Nr 82/XV/11 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 81/XV/11 w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała Nr 80/XV/11 w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 79/XV/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr 78/XV/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 77/XV/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 76/XIV/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 75/XIV/11 w sprawie aplikowania Gminy Szczuczyn o środki na realizację zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach gminy na lata 2012-2013

Uchwała Nr 74/XIV/11 w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr 73/XIV/11 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 72/XIII/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011-2022

Uchwała Nr 71/XIII/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 70/XIII/11 zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 69/XIII/11 w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 68/XIII/11 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 67/XII/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 66/XII/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr 65/XI/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 64/XI/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 63/XI/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 62/XI/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 61/XI/11 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 60/XI/11 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 59/XI/11 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr 58/XI/11 w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Rady Miejskiej w wyniku podjęcia uchwały Nr 34/VIII/11 z dnia 30 marca 2011 roku

Uchwała Nr 57/XI/11 w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Rady Miejskiej w wyniku podjęcia uchwały Nr 26/VI/11 z dnia 25 lutego 2011 roku

Uchwała Nr 56/XI/11 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 55/XI/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr 54/XI/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 53/XI/11 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

Uchwała Nr 52/X/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr 51/X/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr 50/X/11 w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 49/X/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne przy drodze powiatowej Szczuczyn-Niećkowo

Uchwała Nr 48/X/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr 47/X/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 46/X/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 45/X/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 44/X/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr 43/X/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Uchwała Nr 42/IX/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn w celu wyznaczenia terenów inwestycyjnych w granicach miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 41/IX/11 w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Rady Miejskiej w wyniku podjęcia Uchwały Nr 26/VI/11 z dnia 25 lutego 2011 roku

Uchwała Nr 40/IX/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 39/IX/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 38/IX/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 37/IX/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 36/IX/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 35/VIII/11 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 34/VIII/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach

Uchwała Nr 33/VIII/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym

Uchwała Nr 32/VIII/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała Nr 31/VIII/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr 30/VII/11 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Szczuczynie oraz zmiany aktu założycielskiego

Uchwała Nr 29/VII/11 w sprawie akceptacji kierunków działania Burmistrza Szczuczyna w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na drodze krajowej nr 61

Uchwała Nr 28/VII/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr 27/VII/11 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

Uchwała Nr 26/VI/11 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach

Uchwała Nr 25/V/11 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Uchwała Nr 24/V/11 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 23/V/11 w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi

Uchwała Nr 22/V/11 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczuczyn na lata 2010 - 2032

Uchwała Nr 21/V/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szczuczyn oraz ustalenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 20/V/11 w sprawie uchwalenia na rok 2011 Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 19/V/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2011 rok

Uchwała Nr 18/V/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr 17/IV/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bzury na lata 2010-2015

Uchwała Nr 16/IV/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bęćkowo na lata 2010-2015

Uchwała Nr 15/III/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bzury na lata 2010-2015

Uchwała Nr 14/III/10 w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 13/III/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 12/III/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 11/III/10 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na rok 2011

Uchwała Nr 10/III/10 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2011 rok

Uchwała Nr 9/III/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 8/III/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 7/III/10 w sprawie przyjęcia na 2011 rok programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 6/II/10 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, członków Komisji w pracach organów gminy

Uchwała Nr 5/II/10 w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 4/II/10 w sprawie wyboru członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 3/II/10 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 2/I/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 1/I/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Szczuczyn

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Adam Zabłocki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Adam Zabłocki

Data publikacji: 2018-01-11

Rejestr zmian