Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr 179/XLI/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Uchwała Nr 178/XLI/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 177/XLI/10 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych

Uchwała Nr 176/XLI/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 175/XLI/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr 174/XLI/10. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 173/XLI/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 172/XL/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 171/XL/10 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 170/XL/10 w sprawie przystąpienia Gminy Szczuczyn do realizacji projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Uchwała Nr 169/XL/10 w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016

Uchwała Nr 168/XL/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Antoniego Gałązki na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 167/XL/10 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 166/XL/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 165/XXXIX/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedźwiadna na lata 2009-2015

Uchwała Nr 164/XXXVIII/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczuczyn

Uchwała Nr 163/XXXVIII/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym

Uchwała Nr 162/XXXVIII/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 161/XXXVIII/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczuczyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr 160/XXXVII/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedźwiadna na lata 2009-2015

Uchwała Nr 159/XXXVII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 158/XXXVII/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 2009-2015

Uchwała Nr 157/XXXVII/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 156/XXXVII/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa

Uchwała Nr 155/XXXVII/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr 154/XXXVI/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 153/XXXVI/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 152/XXXVI/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 151/XXXVI/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr 150/XXXVI/10 w sprawie organizacji wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i finansowej

prowadzonych szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 149/XXXVI/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczuczyna

Uchwała Nr 148/XXXV/10 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szczuczyn, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 147/XXXV/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr 146/XXXV/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr 145/XXXV/10 w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 144/XXXV/10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr 143/XXXV/10 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 142/XXXV/10 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn"

Uchwała Nr 141/XXXV/10 w sprawie podziału Gminy Szczuczyn na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 140/XXXV/10 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2010 rok

Uchwała Nr 139/XXXV/10 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2010 rok

Uchwała Nr 138/XXXV/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 137/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr 136/XXXIV/09 w sprawie przyjęcia na 2010 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 135/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok

Uchwała Nr 134/XXXIII/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 133/XXXIII/09 w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Senatorskiej w mieście Szczuczyn

Uchwała Nr 132/XXXIII/09 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenie miasta Szczuczyna

Uchwała Nr 131/XXXIII/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 130/XXXIII/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 129/XXXIII/09 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej w Szczuczynie

Uchwała Nr 128/XXXII/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Szczuczyna umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w mieście Szczuczyn”

Uchwała Nr 127/XXXII/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego

Uchwała Nr 126/XXXII/09 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Szczuczyn będących w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród

Uchwała Nr 125/XXXII/09 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Uchwała Nr 124/XXXII/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 123/XXXII/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie

Uchwała Nr 122/XXXII/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na modernizację pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki Szpitala Ogólnego w Grajewie

Uchwała Nr 121/XXXI/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Walter na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 120/XXXI/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Witkowskiej na działalność Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 119/XXXI/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 118/XXX/09 w sprawie intencji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr 117/XXIX/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Uchwała Nr 116/XXIX/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 115/XXVIII/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 114/XXVIII/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 113/XXVII/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego i upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia w tej sprawie

Uchwała Nr 112/XXVII/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 111/XXVI/09 w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała Nr 110/XXVI/09 w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap

Uchwała Nr 109/XXVI/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Uchwała Nr 108/XXVI/09 w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i przedszkola, dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 107/XXVI/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczuczyna

Uchwała Nr 106/XXV/09 w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 105/XXV/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 2007 – 2013”

Uchwała Nr 104/XXV/09 w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr 103/XXV/09 w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 102/XXV/09 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2009 rok

Uchwała Nr 101/XXV/09 w sprawie przyjęcia planów komisji stałych Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2009 rok

Uchwała Nr 100/XXV/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Szczuczyn

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Adam Zabłocki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Adam Zabłocki

Data publikacji: 2018-01-11

Rejestr zmian