Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczuczyn

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczuczyn


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Szczuczyn, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3) częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowisku,

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

7) obowiązek przeprowadzania deratyzacji i terminów jej przeprowadzania,

8) obowiązki odbiorcy odpadów.

§ 2

Regulamin obowiązuje:

1) mieszkańców Gminy Szczuczyn oraz inne osoby przebywające na terenie gminy,

2) właścicieli nieruchomości,

3) właścicieli punktów handlowych, parkingów i obiektów sportowych,

4) wykonawców robót budowlanych,

5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

6) zarządców dróg,

7) organizatorów imprez o charakterze publicznym,

8) przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 
z uwagi na swą wielkość, rozmiar lub masę nie mogą być swobodnie umieszczane 
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów określonych w regulaminie, 
tj. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt AGD i RTV, łóżka, materace, itp.,

4) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych i punkty zlewne odpadów ciekłych,

5) odbiorcy odpadów - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Burmistrza Szczuczyna zezwolenie na wykonanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi,

6) selektywnej zbiórce odpadów - należy rozumieć oddzielne gromadzenie szkła, papieru, tworzyw sztucznych, aluminium i innych odpadów, które mogą być poddawane procesowi segregacji,

7) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

8) dzikich wysypiskach śmieci - nieruchomości, na których znajdują się śmieci w ilościach nie wskazujących na pochodzenie z jednego gospodarstwa,

9) nieczystościach ciekłych - ściekach gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

10) zwierzętach domowych - zwierzętach tradycyjnie przebywających z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanych przez człowieka 
w charakterze towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki, chomiki i inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych,

11) zwierzętach gospodarskich - zwierzętach utrzymywanych w celach hodowlanych 
i produkcyjnych, w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, lisy, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

12) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

13. gminę - należy przez to rozumieć Gminę Szczuczyn.

Rozdział 2

Obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 4

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na zasadach ustalonych z odbiorcą odpadów,

2) stosowanie segregacji odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie,

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku, 
gdy nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków

4) uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

5) usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,

6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp.

7) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w miejscu widocznym z ulicy tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości, oraz o zadbanie o ich estetyczny 
i czytelny wygląd;

8) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,

b) regulamin porządkowy,

c) spis adresów i telefonów alarmowych,

9) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,

10) utrzymanie lasów w stanie zgodnym z ich planem urządzania,

11) utrzymania rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia,

l2) utrzymanie rowów melioracyjnych w stanie drożności,

13) utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,

14) utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia,

15) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,

16) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami, a także w zbiornikach 
na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,

17) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 16),

18) zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie faktu zauważenia bezdomnego psa 
lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę,

19) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, w tym ich pozbywanie się w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura, odpady niebezpieczne.

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni zapewnić przejściowe gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany lub odprowadzać 
te nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody zużywanej przez użytkowników, częstotliwości ich opróżniania oraz muszą spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej 
w terminie 3 miesięcy od daty oddania sieci do użytku.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania drzew i krzewów w stanie zapobiegającym wyrządzaniu szkód. W szczególności mają obowiązek pielęgnowania zieleni niskiej i wysokiej istniejącej na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników inwazyjnych.

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się dzikie wysypiska śmieci zobowiązani są do uprzątnięcia śmieci na swój koszt oraz ustawienia tablicy z napisem: „Zakaz wywozu śmieci” i zabezpieczenia działki przed jej dalszym zanieczyszczaniem. W przypadku nieuporządkowania działki przez właściciela, gmina wykona ten obowiązek w zastępstwie zobowiązanego obciążając go kosztami wywozu śmieci.

7. Zabrania się

1). wywozu śmieci do lasu i zasypywania rowów melioracyjnych,

2). spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalenie odpadów nie zawierających substancji niebezpiecznych,

3). stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu 
i lodu,

4). niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystankowych, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców,

5). umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.,

6). malowania grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,

7). zakopywania odpadów i padłych zwierząt,

8). indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

9). wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

10). indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych

11). wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

12). zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi oraz pobierana jest za to opłata,

13). dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy o ochronie środowiska.

§ 5

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu miejsc publicznych powinien być realizowany przez odgarnięcie ich w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz posypanie piaskiem celem ograniczenia śliskości.

2. Śnieg z chodników powinien być w miarę możliwości uprzątnięty w godzinach rannych.

3. W przypadku silnych opadów śniegu chodnik należy odśnieżyć w możliwie najkrótszym czasie od ustania opadów.

4. Zanieczyszczenia suche, w tym piasek służący do ograniczenia śliskości usuwane winny być z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania i gromadzone 
w pojemnikach na odpady.

5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, w tym:

1) zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz z zatok autobusowych,

3) usuwanie śniegu i innych zanieczyszczeń zepchniętych na chodnik przez samochód odśnieżający drogę,

§ 6

Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, w których natężenie ruchu tego wymaga, winny być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzymanie porządku 
i czystości. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu do obiektu.

§ 7

1.Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi jedynie 
w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości, zaś powstające ścieki muszą być odprowadzone do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw blacharsko-lakierniczych.

3. Zabrania się odprowadzania do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej odpadów niebezpiecznych płynnych, tj. oleje samochodowe oraz złomowania na terenie nieruchomości pojazdów samochodowych.

§ 8

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości podłączony do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych za pośrednictwem tej kanalizacji.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości korzystania z usług wykonywanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych czy opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez pobieranie, przechowywanie i okazywanie na żądanie Gminy Szczuczyn dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnione jednostki.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania dowodów, o których mowa 
w ust. 3 przez okres 1 roku kalendarzowego, po upływie roku, w którym usługi były wykonane.

5. Na żądanie Burmistrza Szczuczyna, bądź upoważnionego pracownika Urzędu właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić się w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie z dowodami wymienionymi w ust. 4 i okazać je Burmistrzowi lub upoważnionemu pracownikowi Urzędu.

§ 9

1. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 obowiązek odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych organizuje w trybie wykonania zastępczego Gmina Szczuczyn.

2. Burmistrz Szczuczyna wydaje decyzję z urzędu, w której ustala:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem ustalonych stawek,

3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt. 1,

4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności 
i wydawana jest na okres 1 roku.

4. Dopuszcza się uchylenie wydanej decyzji z chwila zawarcia stosownych umów przez właściciela nieruchomości.

4. Decyzja ulega przedłużeniu w drodze kolejnej decyzji wydawanej z urzędu, na następny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji. Do opłat wymierzonych powyższą decyzją stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

§ 10

Mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

§ 11

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym impreza się odbywa w odpowiednią ilość pojemników 
na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,

2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.

Rozdział 3

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych,
w tym segregowanych

§12

1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażanie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób, ustalony stosowną umową z tą firmą.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych służą pojemniki w liczbie 
i pojemności ustalonej z firmą wywozową. Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l 
na odpady komunalne zmieszane.

3.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne 
w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz stosować je zgodnie z przeznaczeniem.

4. Miejsca ustawienia pojemników muszą być trwale oznaczone, łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników odbiorcy odpadów, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota.

5. Koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

6. Do zbiórki odpadów komunalnych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej oraz innych terenach użytku publicznego służą kosze uliczne na odpady.

§ 13

1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (np. odpady niebezpieczne) muszą być zbierane w sposób wydzielony od odpadów komunalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Do zbiórki tych odpadów przeznaczone są odpowiednie pojemniki ustawione w miejscach użyteczności publicznej.

§ 14

1. Właściciele nieruchomości, którzy dokonują selektywnej zbiórki odpadów stosują do ich gromadzenia oznakowane worki z tworzyw sztucznych z zachowaniem następującej kolorystyki:

1) odpady z tworzyw sztucznych - worki żółte,

2) szkło - worki zielone,

3) aluminium - worki czarne,

4) makulatura - worki niebieskie.

2. Selektywnej zbiórce odpadów podlegają: szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, aluminium, makulatura, odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki, oleje przepracowane, akumulatory).

3. Wypełnione zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości worki, właściciel nieruchomości wystawia do odbioru w terminach uzgodnionych z firmą wywozową w miejscu widocznym dla odbiorcy odpadów w sposób nie utrudniający korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania miejsc publicznych.

4. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych prowadzić należy akcję informacyjno-edukacyjną na temat znaczenia zbiórek dla ochrony środowiska naturalnego.

§ 15

Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych służą odpowiednio oznakowane pojemniki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy według poniższych zasad

1) szkoły, jednostki strażackie, placówki handlowe - pojemniki na baterie,

2) wyznaczone apteki - pojemniki na przeterminowane leki

3) wyznaczone warsztaty samochodowe - pojemniki na oleje przepracowane i opakowania po olejach.

§ 16

1. Właściciel nieruchomości podłączony do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych za pośrednictwem tej kanalizacji w ilości wynikającej z przepisów podanych poniżej.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do podpisania w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszego regulaminu 
z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się używania komunalnych zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp.

3. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody

4. Rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzajacy jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani 
w oparciu o wyżej wymienione normy.

5. Dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowowybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub

zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi Prawa budowlanego.

6. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 17

1. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne pojemniki nienormatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości.

2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym gromadzenie zmieszanego gruzu budowlanego luzem.

3. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 należy do wykonawcy robót budowlanych, oraz kierownika budowy.

§ 18

Zwłoki zwierząt padłych właściciel przekazuje do zakładu utylizacyjnego posiadającego odpowiednie pozwolenie na prowadzenie w/w działalności. Adresy firm zajmujących się utylizacją zwłok zwierząt padłych uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów oraz

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 19

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów, z częstotliwością, co najmniej raz w miesiącu.

2. Dopuszcza się jednak zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów w następujących przypadkach:

1) jeden raz na dwa miesiące z nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż dwie osoby,

2) jeden raz na kwartał z nieruchomości zamieszkałych przez jedną osobę.

3. Właściciele nieruchomości przebywający na jej terenie:

1) w sezonie od 15 maja do 15 września zobowiązani są do opróżniania pojemników 
z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu,

2) w weekendy zobowiązani są do opróżniania pojemników z częstotliwością, co najmniej raz na kwartał.

4. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną firmą wywozową.

5. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych, bezodpływowych oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie powinno być zrealizowane 
w możliwie najkrótszym czasie.

6. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala odbiorca odpadów. Stawki opłat regulują indywidualne umowy zawarte z właścicielami nieruchomości.

7. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

8. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego. Podmiot ten ma również obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

§ 20

1. Odpady segregowane wystawione przez mieszkańców odbierane są przez odbiorcę odpadów, co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców odbierane są przez odbiorcę odpadów dwa razy w roku (wiosną i jesienią).

3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż raz na trzy dni.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 21

1.Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczuczyn przez podmioty uprawnione należy wywozić na teren składowiska w mieście Szczuczyn

2. Komunalne nieczystości ciekłe z terenu miasta i gminy Szczuczyn należy wywozić 
do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Szczuczynie.

3. Masa odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez odbiorcę odpadów, 
z którym mają oni podpisane umowy.

4. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie podmiot uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane. 5. Rada Miejska, podejmie uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

6. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez odbiorcę odpadów nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat ustalone przez gminę.

7. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) opakowań z papieru i tektury,

2) opakowań z tworzyw sztucznych,

3) tekstyliów,

4) opakowań ze szkła,

5) opakowań z aluminium,

6) wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

8. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulęgających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki

funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

9. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa się w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.

10. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających 
w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

11. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe z nimi postępowanie.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie

§ 22

1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju i nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie, w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.

§ 23

1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa 
ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, piaskownic i innych urządzeń służących 
do zabawy dla dzieci oraz innych miejsc oznakowanych stosownym zakazem przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

4. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszty pobytu 
w schronisku ponosi właściciel psa.

5. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym może stać się on niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 24

Utrzymujący psy zobowiązani są do:

1) systematycznego uiszczania podatku od posiadania psa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,

2) uzyskania decyzji Burmistrza Szczuczyna na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,

3) systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

§ 25

1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i oznaczonych jako takie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe i ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Prawa budowlanego,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, 
a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Burmistrz Szczuczyna.

5. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej mają obowiązek wybudowania zbiorników na składowanie obornika 
i gromadzenie gnojowicy. Urządzenia te powinny odpowiadać przepisom dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. „Gnojownik” musi pomieścić obornik przez okres 6-8 miesięcy, jego wielkość powinna być uzależniona od ilości hodowanych zwierząt w danym gospodarstwie.

7. Przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało uciążliwości dla innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie, tj. hałasu, odoru itp.

8. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej.

9. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zabrania się składowania i lokalizowania pryzm z paszami objętościowymi soczystymi /kiszonkami, sianokiszonkiszonkami/.

10. Pszczoły powinny być trzymane w ulach ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7

Zasady przeprowadzania deratyzacji

§ 26

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie własnych nieruchomości na własny koszt.

2. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku.

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzonia stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Szczuczyna w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi zarządzeniem termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8

Obowiązki odbiorcy odpadów

§ 27

Odbiorcy odpadów zobowiązani są do:

1. Uzyskania stosownego zezwolenia na zbiórkę odpadów komunalnych lub wywóz nieczystości ciekłych oraz dokonywania odbioru i transportu odpadów zgodnie z wydanym zezwoleniem.

2. Zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów oraz wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi - dowodu zapłaty. Umowa winna zawierać: oznaczenie stron, datę zawarcia umowy, numer zezwolenia, które posiada odbiorca odpadów, zakres wykonywanej usługi, w szczególności określenie ilości i częstotliwości odbioru odpadów.

3. Odbiorca odpadów oprócz odpadów komunalnych obowiązany jest do odbioru wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 
w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych 
i odpadów z remontów.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 28

1. Właściciele nieruchomości i inne osoby obowiązane do stosowania przepisów niniejszego regulaminu zobowiązani są do udzielenia informacji związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych przepisami niniejszej uchwały i okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie tych obowiązków na każde żądanie Burmistrza Szczuczyna lub osób przez niego upoważnionych.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli legitymować się będą wobec osób kontrolowanych upoważnieniem Burmistrza Szczuczyna.

3. Osobom, o którym mowa w ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości i właściciele obiektów mają obowiązek umożliwić wstęp na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania niniejszych zasad oraz obowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie przepisów uchwały, w szczególności:

1) umowy na wykonanie usług odbioru odpadów komunalnych i dowodów opłaty za te usługi,

2) umowy na wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłaty za te usługi, w przypadku podłączenia 
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej dowody opłaty za ścieki odprowadzone do Miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szczuczynie.

§ 29

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki egzekucyjne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Szczuczyn

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-01

Wprowadzający: Adam Zabłocki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Adam Zabłocki

Data publikacji: 2018-01-11

Rejestr zmian