Informacja z realizacji budżetu gminy Szczuczyn na koniec III kwartału 2019 roku

Informacja z realizacji budżetu gminy Szczuczyn
na koniec III kwartału 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) Burmistrz Szczuczyna podaję do wiadomości informację:

  1. z wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do 30 września 2019

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

32 348 014,00

24 013 446,94

A1. Dochody bieżące

28 198 724,00

22 920 254,95

A2. Dochody majątkowe, w tym:

4 149 290,00

1 093 191,99

A21. dochody ze sprzedaży majątku

358 553,00

91 294,97

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

36 444 166,00

22 734 092,55

B1. Wydatki bieżące

25 279 326,00

18 934 205,17

B2. Wydatki majątkowe

11 164 840,00

3 799 887,38

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-4 096 152,00

1 279 354,39

C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

2 919 398,00

3 986 049,78

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:

5 460 000,00

2 247 518,63

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

4 000 000,00

0,00

D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

0,00

0,00

D14. prywatyzacja majątku JST

0,00

0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 460 000,00

2 247 518,63

D16. inne źródła

0,00

0,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

1 363 848,00

1 022 886,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych, w tym:

1 363 848,00

1 022 886,00

  1. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na dzień  30 września 2019 r. - nie wystąpiły

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Jarmutowska

Opublikował: Adam Zabłocki

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-05-2020 11:41

Data modyfikacji informacji: 06-05-2020 11:41

Pokaż rejestr zmian