Informacja z realizacji budżetu gminy Szczuczyn na koniec I kwartału 2020 roku

Informacja z realizacji budżetu gminy Szczuczyn
na koniec I kwartału 2020 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna podaję do wiadomości informację:

  1. z wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do 31 marca 2020

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

33 898 693,00

8 344 340,89

A1. Dochody bieżące

26 975 972,00

8 221 877,79

A2. Dochody majątkowe, w tym:

6 922 721,00

122 463,10

A21. dochody ze sprzedaży majątku

270 500,00

32 263,71

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

43 516 032,00

7 634 590,25

B1. Wydatki bieżące

25 200 487,00

6 115 372,08

B2. Wydatki majątkowe

18 315 545,00

1 519 218,17

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-9 617 339,00

709 750,64

C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

1 775 485,00

2 106 505,71

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego:

10 981 187,00

4 430 385,42

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:

6 500 000,00

0,00

D12. spłata udzielonych pożyczek

250 000,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

145 567,00

145 567,00

D14. prywatyzacja majątku JST

0,00

0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

4 085 620,00

4 284 818,42

D16. inne źródła

0,00

0,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM  z tego:

1 363 848,00

340 962,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych, w tym:

1 363 848,00

340 962,00

  1. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na dzień  31 marca 2020 r. - nie wystąpiły

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Jarmutowska

Opublikował: Adam Zabłocki

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 06-05-2020 11:43

Data modyfikacji informacji: 06-05-2020 11:43

Pokaż rejestr zmian