Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Szczuczynie kadencja 2018-2023

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza Szczuczyna.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi Szczuczyna. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Burmistrz Szczuczyna, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

 

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez Burmistrza Szczuczyna Treść interpelacji Odpowiedź na interpelację
Michał Kaliszewski
Przemysław Piwko
Naprawy nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza /w całym jej przebiegu/ oraz fragmentu ulicy łąkowej 2019-05-22 PDF PDF
Tomasz Juszkiewicz Wykonania instalacji kanalizacyjnej i nawierzchni asfaltowej drogi oraz ciągów pieszych w pozostałej części ulicy Falkowskiego 2019-03-08 PDF PDF

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Adam Zabłocki

Opublikował: Adam Zabłocki

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 26-03-2019 15:13

Data modyfikacji informacji: 05-06-2019 12:07

Pokaż rejestr zmian