Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Kadencja 2018 - 2023

 

Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie

Kadencja 2018 – 2023

Uchwała Nr 104/XX/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 103/XX/20 w sprawie nabycia nieruchomości do majątku gminnego w drodze zamiany, za dopłatą

Uchwała Nr 102/XX/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Szczuczyn do opracowania "Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu"

Uchwała Nr 101/XX/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 100/XIX/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 99/XIX/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 98/XIX/20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Uchwała Nr 97/XVIII/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 96/XVIII/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030

Uchwała Nr 95/XVIII/20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, w części obejmującej teren nieruchomości przy ul. Kilińskiego 43

Uchwała Nr 94/XVIII/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczuczyn na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 93/XVII/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 92/XVII/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Uchwała Nr 91/XVI/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr 90/XVI/20 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Uchwała Nr 89/XVI/20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2019-2029

Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2020 rok

Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2020 rok

Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczuczyn

Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczuczyn na lata 2019-2032

Uchwała Nr 80/XIV/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 79/XIV/19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 78/XIV/19 w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn. którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 77/XIV/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 76/XIV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Uchwała Nr 75/XIII/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 74/XIII/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029

Uchwała Nr 73/XIII/19 w sprawie upoważnienia Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 72/XII/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 71/XII/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiących samodzielne lokale mieszkalne, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 70/XII/19 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 69/XI/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 68/XI/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2019-2028

Uchwała Nr 67/X/19 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rajgród o uznanie za ochronne lasy położone na terenie gminy Szczuczyn i będące w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród

Uchwała Nr 66/X/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 65/X/19 w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte bądź otwarte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych

Uchwała Nr 64/X/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie

Uchwała Nr 63/X/19 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczuczyn oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych

Uchwała Nr 62/X/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 61/X/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr 60/X/19 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Targ produktu lokalnego”

Uchwała Nr 59/X/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 58/IX/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 57/VIII/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 56/VIII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała Nr 55/VIII/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczuczyn oraz określenie obwodów publicznych szkół podstawowych

Uchwała Nr 54/VIII/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szczuczyn

Uchwała Nr 53/VIII/19 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obszaru położonego na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna przy ul. Granicznej

Uchwała Nr 52/VIII/19 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obszarów we wschodniej części miasta w rejonie ul. Sportowej

Uchwała Nr 51/VIII/19 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 w odcinku Ełk-Knyszyn

Uchwała Nr 50/VIII/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 49/VIII/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 48/VIII/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 47/VIII/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała Nr 46/VIII/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczuczyna wotum zaufania

Uchwała Nr 45/VII/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 44/VII/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu i upoważnienia Burmistrza Szczuczyna do zawarcia umowy w tej sprawie

Uchwała Nr 43/VII/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 42/VII/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 41/VI/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 40/VI/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 39/VI/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn

Uchwała Nr 38/VI/19 zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała Nr 37/VI/19 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 36/V/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Grajewskiemu

Uchwała Nr 35/V/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 34/V/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 33/V/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 32/V/19 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 31/V/19 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 30/IV/19 w sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn oraz ich wysokości

Uchwała Nr 29/IV/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Uchwała Nr 27/IV/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Uchwała Nr 26/IV/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

Uchwała Nr 25/IV/19 w sprawie wyboru delegatów do Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Uchwała Nr 24/IV/19 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2019 rok

Uchwała Nr 23/IV/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szczuczynie na 2019 rok

Uchwała Nr 22/III/18 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dolina Wissy" na terenie gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 21/III/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 20/III/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 19/III/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 18/III/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Szczuczyn do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

Uchwała Nr 17/II/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 16/II/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznane pod warunkiem zwrotu

Uchwała Nr 15/II/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Uchwała Nr 14/II/18 zmieniająca uchwałę w sprawie inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr 13/II/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 12/II/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026

Uchwała Nr 11/II/18 w sprawie przyjęcia na 2019 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr 10/II/18 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn

Uchwała Nr 9/I/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczuczyna

Uchwała Nr 8/I/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, członków Komisji w pracach organów gminy

Uchwała Nr 7/I/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 6/I/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 5/I/18 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 4/I/18 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 3/I/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 2/I/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Uchwała Nr 1/I/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Gmina Szczuczyn

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Adam Zabłocki

Opublikował: Adam Zabłocki

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 30-11-2018 09:43

Data modyfikacji informacji: 04-06-2020 08:17

Pokaż rejestr zmian